صفحه اصلی / شعر مدح و مناجات

شعر مدح و مناجات

بانوی با هیبت حیدر

ای ذکر مناجات شب و خلوت حیدر ای شیر ِ زنان ، بانوی با هیبت حیدر جز حیدر کرار ، که قدر تو شناسد ؟ غیر از تو که داند به جهان قیمت حیدر

ادامه »

خورشید بهشت

غیر تو ای که همانند تو پیدا نشده ست کنیه ی هیچ کسی ام ابیها نشده ست نور در نوری و لبخند تو خورشید بهشت مثل ذات تو خدا هیچ احدی را نسرشت

ادامه »

بهار بندگی ام

بهار بندگی ام را خودم خزان کردم گناه کردم و از کرده ام زیان کردم چقدر دل، سرِ آمال خویش آزردم چه کارها که برای دو لقمه نان کردم

ادامه »

زهرا پاره‌ی جان من است

مدح زهرا را همین جمله کفایت می کند چادرش حتی یهودی را هدایت می کند ظاهرا روی زمین آمد و الا بین عرش تکیه بر کرسی زده بر ما حکومت می کند

ادامه »