اشعار شهادت امیرالمومنین

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

غریبی بین خلقت

بی آشنا مانده غریبی بین خلقت
دیگر نمی آید صدای پای غربت
چندیست مانده سفره ها بی نان و خرما
دیگر ندارد کوفه شبگرد محبتبیشتر بخوانید »

شعر شهادت اميرالمومنين (ع)

شعر شهادت امیرالمومنین (ع)

غم, از غمِ صدای شما گریه می کند

سر روی شانه های شما گریه می کند

شب که پناه می بری از بی کسی به چاه

مهتاب پا به پای شما گریه می کند

بیشتر بخوانید »

بستن
بستن