شعر شهادت حضرت فاطمیه

ممکن نبود شال علی را رها کنم

وقتی گرفت شعله ز من پرّ و بال را

دیدم به صحن خانه خود قیل و قال را

گیرم نبود فاطمه دُردانه رسول

آتش که می زدند حرم ذوالجلال را

دکمه بازگشت به بالا