علیرضا امانی مجد

شعر مدح و مناجات اميرالمومنين (ع)

طلیعه ی نور

شما ، طلیعه ی نورید ، از سپیده شدن
حقیقتی که عیان نیست از شنیده شدن

اگر تمام فلک را ز ابر ، پرده کشند
وقار کم نکند ماه ، از ندیده شدنبیشتر بخوانید »

شعر مدح و مناجات

طلیعه نور

شما ، طلیعه ی نورید ، از سپیده شدن
حقیقتی که عیان نیست از شنیده شدن

اگر تمام فلک را ز ابر ، پرده کشند
وقار کم نکند ماه ، از ندیده شدنبیشتر بخوانید »

بستن
بستن